Inschrijvingen 2016 – 2017

De maximumcapaciteit voor het eerste jaar werd bepaald op 200 leerlingen en voor de hele school op 1020 leerlingen.

Kinderen die deel uitmaken van dezelfde leefentiteit als één van onze huidige leerlingen (broer of zus) of kinderen van een personeelslid hebben voorrang zoals voorzien in de geldende reglementering.  Er wordt vanuit de school een brief verstuurd na de paasvakantie.  De inschrijvingen voor deze groep lopen dan tot 20 mei 2016 om 15u.

Bij de aanmelding dient u op te geven of uw kind een “indicatorleerling” is.  Dat betekent dat hij of zij beantwoordt aan één van de volgende voorwaarden:

  1. Het gezin kreeg minstens 1 schooltoelage in het schooljaar 2015 – 2016. Wat is een ‘schooltoelage’? Een schooltoelage is geld van de Vlaamse Gemeenschap voor leerlingen in het kleuteronderwijs en het leerplichtonderwijs. U krijgt een schooltoelage als het inkomen van uw gezin onder een minimum ligt.
    > U toont dit aan met een bewijs
  2. De moeder heeft geen diploma van het secundair onderwijs, geen studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs.
    > U toont dit aan met een verklaring op eer.

Een indicatorleerling voldoet aan minstens 1 van deze indicatoren en moet één van deze documenten aan de school bezorgen op het moment van de inschrijving van het kind.

In het kader van het M-decreet, kunnen kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ook in het GIB ingeschreven worden.  In sommige gevallen gebeurt de inschrijving voorwaardelijk om na te gaan of de school de nodige aanpassingen kan doen in functie van deze onderwijsbehoeften.  Dat wordt besproken tijdens het intakegesprek dat in een latere fase volgt.

Het verstrekken van foutieve informatie kan leiden tot het verlies van de voorrang.  Mocht u zich te goeder trouw hebben vergist, dan wordt u de kans geboden de vergissing recht te zetten tot maandag 30 mei 2016 om 15u.

Het aanmelden gebeurt digitaal.  Van 26 april 2016 tot en met 24 mei 2016 zal er een testfase zijn op de website om u vertrouwd te maken met de aanmeldingsprocedure.

De feitelijke aanmeldingen worden opengesteld op 28 mei 2016 om 9u en worden dezelfde dag afgesloten om 15u.  Eens uw kind succesvol is aangemeld krijgt u een bevestigingsmail met de te volgen instructies om in te schrijven.

De aanmeldingen gebeuren via http://aanmelden.gibbrasschaat.be/. Sla deze website alvast op bij uw favoriete websites en gebruik deze link om rechtstreeks te gaan naar de aanmeldingen op de dag van de inschrijvingen!
 

Brasschaat