Inschrijvingen 2017-2018

De maximumcapaciteit voor het eerste jaar werd bepaald op 200 leerlingen en voor de hele school op 1020 leerlingen.

Inschrijvingen eerste jaar 2017-2018

Kinderen die deel uitmaken van dezelfde leefentiteit als één van onze huidige leerlingen (broer of zus) of kinderen van een personeelslid hebben voorrang zoals voorzien in de geldende reglementering. Er wordt vanuit de school een brief verstuurd na de paasvakantie. De inschrijvingen voor deze groep lopen dan tot 7 mei 2017 om 15u.

Bij de aanmelding dient u op te geven of uw kind een indicatorleerling is. Dat betekent dat hij of zij beantwoordt aan één van de volgende voorwaarden:

  • Het gezin kreeg minstens 1 schooltoelage in het schooljaar 2016 – 2017.

    Wat is een schooltoelage? Een schooltoelage is geld van de Vlaamse Gemeenschap voor leerlingen in het kleuteronderwijs en het leerplichtonderwijs. U krijgt een schooltoelage als het inkomen van uw gezin onder een minimum ligt.

    U toont dit aan met een bewijs

  • De moeder heeft geen diploma van het secundair onderwijs, geen studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

    U toont dit aan met een verklaring op eer.

Een indicatorleerling voldoet aan minstens 1 van deze indicatoren en moet één van deze documenten aan de school bezorgen op het moment van de inschrijving van het kind.

In het kader van het M-decreet, kunnen kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ook in het GIB ingeschreven worden. In sommige gevallen gebeurt de inschrijving voorwaardelijk om na te gaan of de school de nodige aanpassingen kan doen in functie van deze onderwijsbehoeften. Dat wordt besproken tijdens het intakegesprek dat in een latere fase volgt.

Het verstrekken van foutieve informatie kan leiden tot het verlies van de voorrang. Mocht u zich te goeder trouw hebben vergist, dan wordt u de kans geboden de vergissing recht te zetten tot maandag 22 mei 2017 om 15u.

Het aanmelden gebeurt digitaal. Van 17 april 2017 tot en met 16 mei 2017 zal er een testfase zijn op de website om u vertrouwd te maken met de aanmeldingsprocedure.

De feitelijke aanmeldingen worden opengesteld op 20 mei 2017 om 9u en worden dezelfde dag afgesloten om 12u. Eens uw kind succesvol is aangemeld krijgt u een bevestigingsmail met de te volgen instructies om in te schrijven.

Inschrijvingen 2DE – 6DE JAAR 2017-2018

De inschrijving voor het tweede tot en met het zesde jaar voor leerlingen uit andere scholen gebeurt op zaterdag 1 juli 2017 om 11.00u. Op dat moment wordt de inschrijving bekrachtigd met een handtekening van een van de ouders of van de voogd. Indien de ouder(s) of voogd niet aanwezig kan zijn, dan kan een volmacht ingevuld worden. Dit document kan u hier raadplegen. De volmachthouder moet meerderjarig zijn en eveneens een identiteitskaart voorleggen. Elke volmachthouder mag maximum 1 ander gezin vertegenwoordigen.

Tijdens de inschrijving wordt een intakegesprek gehouden. Gelieve de identiteitskaart (of een kopie) en de eindbeslissing met vermelding van het behaalde attest mee te brengen.

Wie inschrijft moet akkoord gaan met het schoolreglement, het pedagogisch project en de engagementsverklaring die vooraf op de website kunnen geraadpleegd worden.

Aangezien onze school beperkingen heeft qua infrastructuur zijn wij verplicht een maximumcapaciteit van 1020 leerlingen te hanteren. Deze maximumcapaciteit is bekrachtigd door het schoolbestuur (gemeentebestuur van Brasschaat). Indien wegens het bereiken van de maximumcapaciteit de inschrijving niet kan gerealiseerd worden, krijgt elke kandidaat een volgnummer op de wachtlijst. Als er opnieuw plaats vrijkomt (bijvoorbeeld na de bijkomende proeven) wordt de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van aanmelden op 1 juli om alsnog in te schrijven. Het is evenwel mogelijk dat na 1 juli bepaalde studierichtingen volzet moeten verklaard worden. Dat zal op de website van de school gepubliceerd worden.

Brasschaat