Richtingen & lessentabellen tweede graad

Studierichtingen

Algemeen secundair onderwijs

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een dubbel doel: doorstroming en algemene vorming. Alle studierichtingen van het aso geven je een brede theoretische vorming en bereiden je voor op hoger onderwijs. Via algemene vakken verwerf je hiervoor specifieke kennis en inzichten en de nodige vaardigheden, competenties en attitudes.

In alle studierichtingen van het aso zijn moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Ook wiskunde en wetenschappen komen in het aso ruimschoots aan bod. Je krijgt in de tweede graad aso minimaal 4 lestijden wiskunde.

Daarnaast zijn er heel wat algemene vakken.

Economie (E)

Economie is de studie van de economische huishouding. Zowel de inkomsten en uitgaven van het gezin komen aan bod, maar ook de huishoudingen van bedrijven en de overheid. De nadruk ligt op de economische kringloop: je leert hoe de economieën van verschillende landen elkaar beïnvloeden. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (of consument) en van de producent (die de goederen aanlevert). Je hebt, naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

De studierichting Economie bereidt je voor op de derde graad Economie Moderne talen of Economie Wiskunde.

Humane Wetenschappen (HW)

In de richting Humane Wetenschappen bestudeer je de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert ook om kritische vragen te stellen en informatie te verzamelen, verwerken en rapporteren. Je krijgt een inleiding in gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder wordt uitgediept.

Wetenschappen (W)

De studierichting Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Ook wiskunde is hier een belangrijk vak. Als je kiest voor de richting Wetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen de behandelde leerstof en de actualiteit.

De studierichting Wetenschappen bereidt je voor op de derde graad Moderne-Talen Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde.

Wetenschappen Sport (WS)

Als je kiest voor Wetenschappen Sport, heb je een uitgesproken interesse voor algemene vakken, wetenschappen, wiskunde én voor sport. In deze studierichting krijg je dezelfde leerstof als leerlingen Wetenschappen, maar je verwerkt voornamelijk de vreemde talen (Frans en Engels) in een beperkter aantal lestijden.

De richting Wetenschappen Sport biedt volop mogelijkheden voor leerlingen die zowel ‘studiegericht’ als ‘sport-minded’ zijn. Met 5 lestijden sport komen ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen en diverse sporten (badminton, judo, ritmiek) aan bod. Een zesde uur sport wordt facultatief ingericht.

De studierichting Wetenschappen Sport bereidt je voor op de derde graad Sportwetenschappen.

Technisch secundair onderwijs

In het technisch secundair onderwijs (tso) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken. De tso-richtingen die het GIB aanbiedt zijn nog steeds meer op theorie gericht en bereiden de leerlingen voor op hoger onderwijs.

Handel (H)

In deze studierichting gaat veel aandacht naar lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden en leer je jezelf uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context. Je leert eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren. Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema. Je verruimt je bedrijfseconomische kennis, leert overleggen en eenvoudige verkooptechnieken toepassen. Het gebruik van informaticakantoortoepassingen – ook in virtueel kantoor – vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

De studierichting Handel bereidt je in onze school voor op de derde graad Boekhouden Informatica.

Techniek Wetenschappen (TW)

De studierichting Techniek Wetenschappen biedt je een stevige wiskundig-wetenschappelijke vorming. Via de wetenschappelijke vakken groeit je basiskennis over biologie, chemie en fysica. Ook de toegepaste wetenschappen mechanica en elektriciteit komen aan bod. Je leert op een wetenschappelijke manier problemen aanpakken en oplossen. Wanneer je een grote interesse hebt voor natuurwetenschappen en wiskunde en probleemoplossend denken, dan is Techniek Wetenschappen jouw studierichting.

De studierichting Techniek Wetenschappen bereidt je voor op de derde graad Techniek Wetenschappen

Lessentabellen

Derde jaar

Lessentabel 3e jaar

*I: wekelijkse inhaalles

Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek). Een 6de uur sport wordt facultatief ingericht.

Vierde jaar

Lessentabel 4e jaar

*I: wekelijkse inhaalles

Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek). Een 6de uur sport wordt facultatief ingericht.

Meer informatie over de verschillende richtingen vindt u op deze pagina.